නිෂ්පාදන

ද්විත්ව, පීටර් නීතිඥ යන්ත්රය

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!