නිෂ්පාදන

නාස්ති නූල් Spooling යන්ත්රය

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!